Länkar

 • Advokatsamfundet

  Bara den som är ledamot av advokatsamfundet får använda titeln advokat och samfundet är en privaträttslig sammanslutning där landets alla advokater ingår. Advokatsamfundet är reglerat i rättegångsbalken och dess stadgar fastställs av regeringen.

 • Sveriges domstolar

  Domstolarnas uppgift är att handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. Domstolen kan ge allmänna upplysningar, t.ex hur en rättegång kan gå till men ger ingen juridisk rådgivning.

 • Rättegångsskolan

  Rättegångsskolan är framtagen utav Brottsoffermyndigheten och riktar sig till dig som utsatts för brott eller blivit kallad till rättegång. Du kan ha stor hjälp av Rättegångsskolan oavsett om du är brottsoffer, vittne eller tilltalad men en del av informationen rör bara brottsoffer.

 • Brottsoffermyndigheten

  Brottsoffermyndigheten arbetar för att främja alla brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen. Här kan brottsoffer och andra få svar på frågor som rör myndighetens verksamhet, ersättning, rättegångsförfarandet m.m.

 • Rättshjälpsmyndigheten

  Rättshjälpsmyndigheten är en rikstäckande myndighet som hanterar rättshjälp enligt rättshjälpslagen men är också kravmyndighet när domstol beslutat om återbetalningsskyldighet av till exempel försvararkostnader i brottmål. Alla har inte rätt till rättshjälp utan det är en social skyddslagstiftningen som ska hjälpa den som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt.

 • Justitieombudsmannen

  Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.